Házi vizsgák

Tájékoztatás a házi vizsgákról, kis érettségikről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a 2015-2016-os tanévben az alábbi tantárgyakból szervez házi vizsgákat, kis érettségi vizsgákat. A vizsgákon való részvétel minden érintett diáknak kötelező! A házi vizsga több alkalommal az érettségi vizsga előfeltétele, ahogy az intézmény Pedagógiai Programja tartalmazza. 10. évfolyam végén matematikából írásbeli és hit és erkölcstan tantárgyból szóbeli vizsgát tesznek a tanulók a 9. és a 10. évfolyam anyagából. 11. évfolyam félévkor magyar nyelv és irodalomból írásbeli és szóbeli vizsgát, áprilisban idegen nyelvből (amelyikből majd érettségi vizsgát szeretne tenni), májusban történelem tantárgyból írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. 12. évfolyamos tanulók 2016. január elején az érettségi tárgyakból tesznek kis érettségi vizsgát: magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli, matematika írásbeli, történelem szóbeli, idegen nyelv írásbeli és szóbeli. A tételsort a szaktanárok szeptember hónapban állítják össze. A szóbeli vizsgák nyilvánosak, sok szeretettel hívom és várom a Tisztelt Szülőket!

 

10. osztály

 

hit- és erkölcstan

témakörök:

A Biblia felépítése, Isten kijelentése

Az ószövetségi kánon

Az újszövetségi kánon

Ábrahám története: elhívás és szövetségek

Mózes története: egyiptomi szabadulás és a törvények

Jeremiás próféta története

Jézus születése, megkeresztelkedése és megkísértése

Jézus szenvedéstörténete

A hegyi beszéd

Pál személye, megtérése, útjai

A református istentisztelet felépítése

Az egyházi ünnepkör

 

matematika

Halmazok, gondolkodási módszerek
– Halmaz, halmaz eleme, részhalmaz, valódi részhalmaz, komplementer halmaz
– Halmazműveletek: únió, metszet, különbség
– Halmazok számossága, logikai szita
– Számhalmazok (a valós számok halmaza és részhalmazai, számegyenes, intervallumok)
– Egyszerűbb összeszámlálási feladatok
Statisztika
– Statisztikai táblázatok
– Gyakoriság, relatív gyakoriság
– Minta terjedelme, középértékek (átlag, módusz, medián)
– Adatok szemléltetése: vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram
Algebra
– Alapműveletek, műveletek törtekkel
– Százalékszámítás
– Hatványozás egész kitevőre (azonosságok, számok normálalakja)
– Négyzetgyök, n-edik gyök (azonosságok, tört kitevős hatvány)
– Nevezetes szorzatok: (a+b)2, (a-b)2, (a+b)(a-b), (a+b)3, (a-b)3
– A szorzattá alakítás módszerei: kiemelés, nevezetes szorzatok, megoldóképlet
– Polinomok, algebrai törtek
– Számtani és mértani közép
– Egyenletek (elsőfokú, törtes, abszolútértékes, másodfokú, gyökös, másodfokúra visszavezethető magasabbfokú)
– Egyenlőtlenségek (elsőfokú, törtes, abszolútértékes, másodfokú)
– Egyenlőtlenség-rendszerek
– Egyenletrendszerek
Számelmélet
– Oszthatóság (tulajdonságok, oszthatósági szabályok)
– Prímszámok, összetett számok, négyzetszámok
– Prímtényezős felbontás
– Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
– Számrendszerek, átváltás tízes számrendszer és egyéb számrendszerek között
Függvények
– Egyenes arányosság, fordított arányosság
– Alapfüggvények (konstans, elsőfokú, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, lineáris törtfüggvény)
– Függvénytranszformációk (eltolás, tükrözés, nyújtás)
– Függvényvizsgálat (értelmezési tartomány, értékkészlet, helyettesítési érték, zérushely, szélsőérték, monotonitás)
– Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása
Geometria
– Háromszögek
– Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között
– Speciális háromszögek: derékszögű, egyenlőszárú, szabályos
– Pitagorasz-télel, Thálesz-tétel
– Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei
– Négyszögek
– Belső szögek összege
– Nevezetes négyszögek: trapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid, téglalap, négyzet
– Sokszögek
– Belső szögösszeg, átlók száma
– Szabályos sokszögek
– Körrel kapcsolatos ismeretek
– A kör és részei
– Érintőre vonatkozó tételek
– Kerületi és középponti szögek tétele
– Húrnégyszögek, érintőnégyszögek
– Kerület- és területszámítás
– Egybevágósági transzformációk
– Tengelyes és középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, eltolás
– Szimmetrikus alakzatok
– Hasonlóság
– Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele
– Magasságtétel, befogótétel
– Szögfelező-tétel
– Érintő és szelőszakaszok tétele
– Háromszögek hasonlósa
– Hasonló síkidomok területének aránya
– Hasonló testek térfogatának aránya
– Hegyesszögek szögfüggvényei (sin, cos, tg, ctg)
– Nevezetes szögek szögfüggvényei (30°, 45°, 60°)
– Összefüggés hegyesszögek szögfüggvényei között
– Távolságok és szögek meghatározása szögfüggvények segítségével

11. osztály

 

angol nyelv

 

német nyelv

témakörök:

Meine Familie

Unsere Schule

Feste  im Jahr

Mein Wohnort

Meine Freizetgestaltungen

Mein bester Freund / meine beste Freundin

Unsere Wohnung

 

történelem

témakörök:

Az ókori Athén és a demokrácia kialakulása

A kereszténység kialakulása és egyházzá válása

Szent István és az államalapítás

Károly Róbert uralkodása

Hunyadi Mátyás uralkodói portréja

A nagy földrajzi felfedezések

Mária Terézia, II. József és a felvilágosult abszolutizmus

A reformáció Magyarországon

Az  1. ipari forradalom

Széchenyi / Kossuth  politikai pályája

Kiegyezés

Print Friendly