Javító vizsga témakörei – magyar nyelv

9. évfolyam
1. A kommunikációs folyamat tényezői, funkciói, nem nyelvi kifejezőeszközei
2. A tömegkommunikáció jellemzői
3. A hangok csoportosítása, képzése, magán- és mássalhangzótörvények
4. Szóelemek (morfémák
5. Szóalkotási módok
6. A szófaji rendszer
7. A mondatok osztályozása
8. Alá- és mellérendelő összetett mondatok
9. A magyar helyesírás alapelvei

10. évfolyam
1. A szöveg fogalma, jellemzői, szerkezeti egységei
2. Grammatikai és jelentésbeli kapcsolóelemek szerepe a szöveg megformálásában
3. Az internetes szövegek jellemzői
4. Társalgási stílus
5. Tudományos- és szakmai stílus
6. Publicisztikai stílus
7. A képszerűség elemei, stíluseszközei
8. A jel- és jelentéstan fogalma, tárgya, motivált és motiválatlan szavak

11. évfolyam
1. A szövegalkotás folyamata
2. A szöveg nagyobb egységeinek funkciói, sajátosságai
3. Verbális és nominális stílus sajátosságai
4. A szépirodalmi stílus sajátosságai
5. A nyilvánosság előtti megszólalás alapelvei
6. Nyelvművelő mozgalmak
7. Nyelvművelés napjainkban
8. Nyelvhasználat, nyelvhelyesség

12. évfolyam
1. A nyelv mint jelrendszer
2. A nyelv és gondolkodás, nyelv és kultúra viszonya
3.. Nyelvcsaládok, nyelvtípusok
4. A nyelvrokonság
5. A magyar nyelvtörténet korszakai
6. Nyelvújítás
7. A mai magyar nyelvváltozatok, csoport- és rétegnyelvek
8. A határon túli magyar nyelvűség

Print Friendly