Alapítványunk

1. Az alapító neve és székhelye:

Nagyecsed Város Önkormányzata Nagyecsed, Árpád u. 32.

2. Az alapítvány neve:

„ Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégiumért” Közalapítvány

3. Kuratórium elnöke: Fodorné Nyiregyházi Edit
Kuratóriumi tagok:
Király Katalin
Nyíri Gyula
Dr. Szűcs Lajos
Dr. Bölcsik István

4. Az alapítvány székhelye:

4355 Nagyecsed, Szatmári u. 1 szám

5. Az alapítvány célja, fő tevékenysége:

Az Intézmény tanulóinak szellemi, testi fejlődésének elősegítése.

Ennek érdekében az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 34. §. (1) bekezdése alapján

a) az alábbi közhasznú tevékenység(ek)et folytatja:
– a 2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 4. §. (1) bekezdés c,e,g,n pontjai szerinti a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely általános iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, gimnáziumi nevelés-oktatás, felnőttoktatás;
– az 1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 35. §. (1) és (2) bekezdése szerinti népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások;

– a 2004. évi I. tv. a sportról 49. §. c)-e) pontjai szerinti egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint fogyatékosok sportjának támogatása; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport és ifjúsági ügyek támogatása,
– az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 17. §. (1) bekezdése szerinti gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,
– Az 1991 évi. XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről 121. §. a) és b.) pontja szerinti közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének megvalósításának támogatása, művészi alkotó munka feltételeinek javítása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
– 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 61/B. §. (3) bekezdése szerinti nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele,
– 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. §.a)-i) pont szerinti esélyegyenlőség támogatása

Print Friendly