Osztályozó- és különbözeti vizsga témakörei – magyar nyelv

9. évfolyam
1. félév
1. A kommunikációs folyamat tényezői, funkciói
2. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei
3. A tömegkommunikáció jellemzői, hatása
4. Sajtóműfajok jellemzői
5. A hangok csoportosítása és képzése
6. Magán- és mássalhangzótörvények
7. Szóelemek (morfémák)
8. A szóalkotás ritkább módjai
9.Szóösszetételek

2. félév
1. A szófaji rendszer
2. Alapszófajok sajátosságai
3. Viszonyszók és mondatszók
4. Mondatfajták osztályozása
5. Alá-és mellérendelő összetett mondatok
6. Mindennapi szövegfajták (önéletrajz, magán- s hivatalos levél, kérvény) szerkesztésének sajátosságai
7. Az esszéírás jellemzői
8. A helyesírás alapelvei

10. évfolyam
1. félév
1. A szöveg fogalma és jellemzői
2. A szöveg szerkezete és egységei
3. A szöveg grammatikai és jelentésbeli kapcsolóelemei
4. A szóbeliség és írásbeliség hatása a szövegformálásra
5. A szövegfonetikai eszközök írásban és szóban
6. A szövegtípusok jellemzői, osztályozásuk szempontjai
7. Mindennapi írott szövegfajták
8. Az internetes szövegek jellemzői
9. A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája
2. félév
1. Stilisztikai alapfogalmak
2. Társalgási stílus
3. Tudományos- és szakmai stílus
4. Publicisztikai stílus
5. A képszerűség elemei, stíluseszközök, alakzatok
6. A jeltan és jelentéstan fogalma, tárgya
7. Szó- és mondatjelentés
8. Denotatív- és konnotatív jelentés
9. Motivált és motiválatlan szavak

11. évfolyam
1. félév
1. A szövegalkotás folyamata
2. A szöveg nagyobb egységeinek funkciói, sajátosságai
3. Verbális és nominális stílus sajátosságai
4. A szépirodalmi stílus sajátosságai
5. A nyilvánosság előtti megszólalás alapelvei
6. Néhány retorikai eljárás és eszköz
2. félév
1. Nyelvművelő mozgalmak
2. Nyelvművelés napjainkban
3. A nyelvművelő folyóiratok, szótárak, kézikönyvek
4. Nyelvhelyesség és nyelvhasználat
5. Az esszéírás

12. évfolyam
1. félév
1. A nyelv mint jelrendszer
2. A beszéd mint cselekvés ((beszédaktus-elmélet)
3. A nyelv és gondolkodás, nyelv és kultúra viszonya
4. Nyelvcsaládok, nyelvtípusok
5. A nyelvrokonság
6. Jövevényszavak
2. félév
1. A magyar nyelv történetének főbb korszakai
2. A nyelvújítás
3. A mai magyar nyelvváltozatok, nyelvjárások, csoportnyelvek
4. Egynyelvű szótáraink
5. Nyelvünk helyzete a határon túl

Print Friendly